Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Koncepce základní školy

I. Základní cíl

  1. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  2. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

II. Prostředky k dosažení cíle

  1. Vzdělávací program školy
    a) Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy).
    b) Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
  2. Klima školy
    a) Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.
    b) Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí.
  3. Organizace školy
    a) Škola má vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád, atd.), dle potřeby je inovováno, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.
    b) Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.).
  4. Talentovaní a integrovaní žáci
    Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.
    a) Ve spolupráci s PPP PJ a výchovnou poradkyní Mgr. M. Muchovou bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování.
    b) Knihovna školy a knihovna MÚ Sp. Poříčí by mohly společně sloužit pro žáky jako informační centrum.
    c) Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola.
    d) Budou hodnoceny výstupy žáků.
    e) Logopedická péče (Mgr. M. Muchová).
  5. Mimotřídní a zájmová činnost
    Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na:
    a) Práci školní družiny, budeme se snažit o rekonstrukci prostor školní družiny.
    b) Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová (Minimální preventivní program), dopravní.
    c) Zřídit přestávkové oddechové kouty (atrium), využívat venkovní hřištěs umělým povrchem a hřiště TJ Sokol a zahradu.
  6. Škola a veřejnost
    a) Velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole), Informační zpravodaj pro rodiče 2 x ročně, videotéka školy.
    b) Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby (jazykové a počítačové kurzy, pronájem tělocvičny). Připravovat pro rodiče kulturní programy (vernisáž, akademie).
  7. Trendy
    V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří:
    a) na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s internetem.
    b) ped. pracovníci budou pokračovat v úspěšném zapojení do akce "Tvořivý učitel" a dalších projektech..
    c) na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku na naší škole, se dokázal především domluvit a na poznávacích zájezdech do ciziny, si mohl své znalosti vyzkoušet
    d) zvládnutí PC uživatelským způsobem všemi ped. pracovníky a pokračování v tomto trendu
    e) možnost rodičů vyhledat si informace o svém dítěti v programu Bakaláři, případně Škole on line kdykoliv zadáním rodného čísla.
    f) nové oplocení školního pozemku a vybudování krytého bazénu, případně horolezecké dětské stěny a úpravy u vstupu do školy

Co nás čeká

24. 04. 2019
Den Země

25. 04. 2019
MC Donald CUP Žinkovy - vybraní žáci

29. 04. 2019
Infokariéra Plzeň 8.A

30. 04. 2019
Školní výlet 5.A a 5.B Praha

03. 05. 2019
Fotografování žáků a žákyň školy

06. 05. 2019
Ředitelské volno 6. – 7.5. 2019 Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se souhlasem zřizovatele, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro základní školu a školní družinu ředitelské volno na pondělí 6.5. a úterý 7.5. 2019. Mgr. J. Šeffl ředitel školy

07. 05. 2019
Ředitelské volno 6. – 7.5. 2019 Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se souhlasem zřizovatele, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro základní školu a školní družinu ředitelské volno na pondělí 6.5. a úterý 7.5. 2019. Mgr. J. Šeffl ředitel školy

09. 05. 2019
Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, kteří se v roce 2018 vydali za splněním svého cestovatelského snu, budou vyprávět našim žákům o své cestě. Jejich expedice se inspirovala cestou legendární dvojice českých cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, kteří v letech 1959 – 1964 projeli ve vozech Tatra 805 Blízký východ, Indii, Nepál, Sumatru, Japonsko a asijskou část někdejšího Sovětského svazu. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek si návštěvu 32 zemí naplánovali v časovém úseku 9 měsíců… pro 6. - 9. třídu

13. 05. 2019
ZOO Praha (Stonožka),projektové dílny, vybraní žáci

14. 05. 2019
Pohár Rozhlasu - Přeštice

14. 05. 2019
Pohár Rozhlasu - Přeštice, vybraní žáci

15. 05. 2019
Soběsuky, Myslív - 9.A

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

EU peníze školám

© 2006 - 2018 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign