Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Koncepce základní školy

I. Základní cíl

  1. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  2. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

II. Prostředky k dosažení cíle

  1. Vzdělávací program školy
    a) Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy).
    b) Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
  2. Klima školy
    a) Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.
    b) Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí.
  3. Organizace školy
    a) Škola má vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád, atd.), dle potřeby je inovováno, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.
    b) Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.).
  4. Talentovaní a integrovaní žáci
    Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.
    a) Ve spolupráci s PPP PJ a výchovnou poradkyní Mgr. M. Muchovou bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování.
    b) Knihovna školy a knihovna MÚ Sp. Poříčí by mohly společně sloužit pro žáky jako informační centrum.
    c) Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola.
    d) Budou hodnoceny výstupy žáků.
    e) Logopedická péče (Mgr. M. Muchová).
  5. Mimotřídní a zájmová činnost
    Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na:
    a) Práci školní družiny, budeme se snažit o rekonstrukci prostor školní družiny.
    b) Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová (Minimální preventivní program), dopravní.
    c) Zřídit přestávkové oddechové kouty (atrium), využívat venkovní hřištěs umělým povrchem a hřiště TJ Sokol a zahradu.
  6. Škola a veřejnost
    a) Velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole), Informační zpravodaj pro rodiče 2 x ročně, videotéka školy.
    b) Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby (jazykové a počítačové kurzy, pronájem tělocvičny). Připravovat pro rodiče kulturní programy (vernisáž, akademie).
  7. Trendy
    V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří:
    a) na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s internetem.
    b) ped. pracovníci budou pokračovat v úspěšném zapojení do akce "Tvořivý učitel" a dalších projektech..
    c) na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku na naší škole, se dokázal především domluvit a na poznávacích zájezdech do ciziny, si mohl své znalosti vyzkoušet
    d) zvládnutí PC uživatelským způsobem všemi ped. pracovníky a pokračování v tomto trendu
    e) možnost rodičů vyhledat si informace o svém dítěti v programu Bakaláři, případně Škole on line kdykoliv zadáním rodného čísla.
    f) nové oplocení školního pozemku a vybudování krytého bazénu, případně horolezecké dětské stěny a úpravy u vstupu do školy

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Jídelníček

Žádné jídelníčky nejsou k dispozici.

 
Informace ŠJ

Provozní řád ŠJ
Informace o alergenech
Alergeny

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign